ماستیك گرم اجرا HM-500

ماستیك گرم اجرا قیری ماستیك گرم اجرا Hot Joint Sealant HM-500 ماستیك گرم اجرا یك تركیب بیتومین رابر، اصلاح شده می باشد كه برای ترمیم تركها و پر نمودن درزهای ژوئن و درزهاي انبساط سطوح بتنی مورد استفاده قرار می گیرد . این ماده با استاندارد ASTM D1854 ASTM C 909 , ASTM D 1190 اطلاعت بیشتر دربارهماستیك گرم اجرا HM-500[…]