كیورینگ

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “6” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]كیورینگ Curing compound _ _ H-CURE[edsanimate_end] موارد كاربرد: – بتن ریزی در مناطقی كه در معرض تابش مستقیم نور آفتاب می باشند – بتن ریزی در مناطق وسیع – اطلاعت بیشتر دربارهكیورینگ[…]