دیرگیر بتن

دیرگیر بتن H-103     دیرگیر بتن این محصول با ساختار کریستالی بوده که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان آغاز واکنش هیدراسیون می گردد بر دو نوع پودری و مایع قابل ارائه می باشد.   با استاندادردهای زیل مطابقت دارد. EN 934-2 ASTM C494 Type B   خواص و اطلاعت بیشتر دربارهدیرگیر بتن[…]