پلی یورتان تزریقی دو جزئی

پلی یورتان تزریقی دو جزئی HPUR-130   یک محصول هیدروفوبیک پلی یورتان بر اساس MDI، در ترکیب با پلی پولیوس و آمینو کاتالیست می باشد.این سیستم تک پاشش خواهد بود و وقتی که در مجاورت با آب قرار می گیرد عکس العمل نشان داده و تولید فوم پلی یورتان نیمه منعطف می کند، بسته به مقدار اطلاعت بیشتر دربارهپلی یورتان تزریقی دو جزئی[…]