افزودنی آسفالت

افزودنی آسفالت H-1000    افزودنی آسفالت  H-b1000 به دلیل مکانیسم خاص رطوبت زایی خود موجب عدم نابودی رطوبت در میکسینگ و ایجاد میکروفومینگ پایدار در آسفالت خواهد شد. افت دما در فرآیند و متراکم سازی ، برتری Hb1000-WMA در مقایسه با دیگران مواد فوم سازی در آسفالت است. با استفاده از    Hb-1000WMA هیچ یک از اطلاعت بیشتر دربارهافزودنی آسفالت[…]