واتراستاپ

واتراستاپ  H-P.V.C  قابل انعطاف است كه جهت آب‌بندی درزهای اجرائی و انبساطی سازه‌های بتنی بكار می‌رود و در دسترس می‌باشد. طراحی تمام شیارها و ابعاد حفره‌ها در واتراستاپ pvc بر اساس استاندارد DIN18541 صورت می‌گیرد. این استاندارد تنها استاندارد موجود برای طراحی واتراستاپ می‌باشد توجه : از اورلپ نمودن واتراستاپ‌ها جدا خودداری نمائید واتراستاپ‌ها باید به هم جوش داده شوند. مواد اولیه واتراستاپ ها بر اساس استاندارد DIN18541 انتخاب می شوند.

خواص و اثرات

  1. مقاومت کشتی بالا در جهت طولی و عرضی.
  2. مقاومت در محیط های شیمیایی.
  3. جلوگیری از عبور آب در درزهای انبساطی سایزبندی مختلف با اشکال ظاهری متفاوت.

موارد کاربرد

  • استخرها و مخازن.
  • سدها و تونل‌ها.
  • تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب.
  • كانال‌ها و لوله‌های بتنی.
  • تونل‌های انتقال آب و تونل‌های ترافیكی.

واتراستاپ تخت

واتراستاپ تخت شیاردار در درزهای اجرائی كه انقباض و انبساط ندارند بكار می‌رود. كه در انواع E15 , E20 , E24, E30 قابل ارائه می‌باشد.

واتراستاپ كفی

واترا ستاپ كفی كه برای درزهای انبساطی و انقباضی در كف مخازن و منابع آب و سایر سازه‌های بتنی استفاده می‌شود. كه در انواع EF24,EF30,OF24,OF30 قابل ارائه می‌باشد.

واتراستاپ حفره دار

واتراستاپ‌های حفره دار برای درزهای انبساطی بكار می‌رود تا محل درز در زمان انبساط و انقباض سازه مقاومت كافی كششی و فشاری لازم را داشته باشد. كه در انواع O15,O20,O24,O30 قابل ارائه می‌باشد.

روش  نصب

واتراستاپ‌های تخت در محل پیش‌بینی شده قطع بتن می‌بایست مورد استفاده قرار بگیرند كه نیمی از عرض آن در بتن قدیم و نیمه دیگر در بتن جدید قرار خواهد گرفت.
واتراستاپ حفره دار در محل‌های پیش‌بینی شده در درزهای انبساط و ژوئن‌ها باید به فرمی قرار بگیرند كه حفره واتراستاپ پس از بتن‌ریزی مقطع اول و دوم كاملا در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه تنش‌های وارده را به خوبی كنترل نماید. برای ثابت نمودن واتر استاپ از گیره واتر استاپ استفاده می‌شود یا به روش جوشکاری مراجعه شود.

خواص فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص :                         ۱/۳۹-۱/۴۶gr/cm3
ازدیاد طول در زمان گسیختگی :               ۳۳۷٪
درصد ازدیاد طول در جهت طولی :   حداقل  ۳۷۵٪
درصد ازدیاد طول در جهت عرضی :  حداقل  ۳۷۰٪
مقاومت قلیایی :                  با استاندارد crd c 572 مطابقت دارد
مقاومت كششی طولی  :            ۱۴/۳۰Kgf/cm2
مقاومت کشش عرضی :                  ۱۳/۷۰kgf.cm3
جذب آب :                                     < 0/06 ٪
سختی :                             ۷۹ تا ۷۱ shoreA
دمای استفاده :                         ۶۰+ تا ۲۵-  درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی

حلقه‌های ۲۵ متری.