۱ماستیک گرم اجرا

ماستیک گرم اجرا

ماستیک گرم اجرا یک تركیب درزگیر الالستیک برپایه بیتومین رابر، اصلاح شده می‌باشد كه برای ترمیم ترك‌ها و پر نمودن درزهای ژوئن و درزهاي انبساط سطوح بتنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.