برای رسیدن به اجزاء مناسب برای بتن و تعیین مقادیر نسبی آنها به منظور تولید بتنی اقتصادی که دارای خصوصیات مشخصی مانند کارائی، مقاومت و دوام کافی باشد، می بایست از طرح اختلاط مناسب استفاده کرد.


اسلامپ های پیشنهادی برای سازه های مختلف   ACI-211-89


مقادیر تقریبی آب و هوا بر اساس اسلامپ و بزرگترین بعد دانه ها  ACI-211-89 

 

نسبت آب به سیمان بر اساس مقاومت فشاری بتن  ACI-211-89


حداکثر نسبت مجاز آب به سیمان در شرایط محیطی نامناسب ACI-211-89


حجم دانه ها ی درشت در واحد حجم بتن ACI-211-89


تخمین مقدماتی برای وزن مخصوص بتن تازه ACI-211-89


مخلوط های بتنی برای کارهای کوچک ACI-211-89