جدول تبدیل واحد های متریک

جدول تبدیل واحد های متریک


پیشوند هایی که برای اجزاء واحد های سیستم متریک به کار میروند

                              پیشوند هایی که برای اجزاء واحد های سیستم متریک به کار میروند

روش های مختلف آماده سازی سطح

   روش های مختلف آماده سازی سطح

 روش های مختلف اعمال پوشش، محدودیت ها و کاربرد ها

روش های مختلف اعمال پوشش، محدودیت ها و کاربرد ها

جدول تبدیل دما

جدول تبدیل دما راست  جدول تبدیل دما وسط جدول تبدیل دما چپ

جدول تبدیل دما راست 2   جدول تبدیل دما وسط 2جدول تبدیل دما چپ 2


فشار بخار آب در دما های مختلف

                             فشار بخار آب

جدول محاسبه میزان پوشش تئوری بر اساس درصد جامد حجمی

       جدول محاسبه میزان پوشش تئوری بر اساس درصد جامد حجمی

جدول تبدیل ضخامت فیلم تر به ضخامت فیلم خشک

  جدول تبدیل ضخامت فیلم تر به ضخامت فیلم خشک

خواص عمومی حلال ها

          خواص عمومی حلالها
        خواص عمومی حلال ها 2

جدول اندازه ذرات مربوط به الک – نرمی ذرات

                                                           جدول اندازه ذرات مربوط به الک - نرمی ذرات

جدول تبدیل سختی بر اساس واحد Mohs

                                                           جدول تبدیل سختی بر اساس واحد Mohs

جدول تبدیل نازل اسپری

     جدول تبدیل نازل اسپری

جدول تبدیل رنگ رزین ها ( color conversion )

                                                               جدول تبدیل رنگ رزین ها

جدول تعیین نقطه شبنمDEW POINT TABLE

   جدول تعیین نقطه شبنم

استاندارد مورد استفاده در انجام آزمون هاي آزمايشگاهي مرتبط با كالاي ذكر شده

                                                استاندارد مورد استفاده در انجام آزمون هاي آزمايشگاهي مرتبط با كالاي ذكر شده در اين كاتالوگ

جدول تناوبي عناصر

جدول تناوبي عناصر