جولای 4, 2017

تاُثیر افزودنی بر بتن

          منافع بدست آمده به وسیله استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب

منافع بدست آمده به وسیله استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب

 مثال‌های مقاومت‌های اولیه زیادی که از طریق استفاده از مواد افزودنی فوق‌روان‌کننده امکان‌پذیر شده استبعضی خواص که تحت تاثیر کاربرد ماده افزودنی کلروکلسیم در بتن

بعضی خواص که تحت تاثیر کاربرد ماده افزودنی کلروکلسیم در بتن


تاثیر کاربرد ماده افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب بر روی زمان گیرش و مقاومت

تاثیر کاربرد ماده افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب بر روی زمان گیرش و مقاومت


تاثیر کاربرد ماده افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب بر روی روانی در دماهای محیطی زیاد

تاثیر کاربرد ماده افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب بر روی روانی در دماهای محیطی زیاد


نسبت های تقریبی اختلاط برای یک متر مکعب بتن

نسبت های تقریبی اختلاط برای یک متر مکعب بتن


مشخصات میلگرد های مصرفی در بتن مسلح

مشخصات میلگرد های مصرفی در بتن مسلح


جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان
جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان