افزودنی آسفالت

افزودنی آسفالت H-1000

 

 افزودنی آسفالت  H-b1000 به دلیل مکانیسم خاص رطوبت زایی خود موجب عدم نابودی رطوبت در میکسینگ و ایجاد میکروفومینگ پایدار در آسفالت خواهد شد. افت دما در فرآیند و متراکم سازی ، برتری Hb1000-WMA در مقایسه با دیگران مواد فوم سازی در آسفالت است.

با استفاده از    Hb-1000WMA هیچ یک از کارکنان تغییری در نحوه عملیات احساس نخواهند کرد، اما کاهش بو، گرما و دودهای آبی، شرایط کاری مناسب تری را ایجاد خواهد کرد. بهبود چکالی و پایداری بیشتر در آن از نکات قابل توجه هنگام استفاده از Hb-1000WMA می باشد.

در حین عملیات متراکم سازی، بخاری که برای بهبود شرایط آسفالت استفاده می شود توسط فشار از درون مخلوط آسفالت خارج، اما رطوبت باقیمانده که بعدها موجب تخریب آسفالت خواهد شد، پس از سرد شدن توسط Hb-1000WMA جذب شده و در ساختار کریستال آن محبوس می شود.کارایی بهتر به معنای کارکرد آسان و ایجاد چگالی مناسب حتی در مخلوط های سخت توانایی افزایش RAP  و  RAS  ، انجام عملیات حتی در فصول سرد سال و شبها از مزیت های ارزشمند استفاده از Hb-1000WMA محسوب می شود.
کاهش دمای فرایند آسفالت کاری باعث کاهش انتشار گازهای مضر مانند  voc,co2, No2  تا ۶۰ درصد خواهد شد. کاهش انتشار گازها باعث محیط زیست پاک در محل تولید آسفالت، حین حمل مخلوط و در طول مسافت آسفالت کاری می شود.  این مسئله مهم هم برای کارکنان و هم برای محیط زیست بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این، کاهش دما باعث صرفه جویی در مصرف انرژی تا حدود ۳۰ درصد می شود ، که این مسئله مهم خود امریست که نباید از آن غافل بود.
همچنین می توان با مقدار کم، در فرآیند   HMA  جهت بهبود در شرایط متراکم سازی مصرف شود، استفاده از Hb-1000WMA در هنگام کار با آسفالت های سخت انجام عملیات کاری در هوای سرد ، مسافت های طولانی و تاخیر در انجام پروژه در حالیکه دمای فرآیند را ۱۰ تا ۳۰ درجه فرانهایت کاهش میدهد، بسیار راهگشاست