واتراستاپ

واتراستاپ H-P.V.C واتراستاپ  H-P.V.C  قابل انعطاف است كه جهت آب‌بندی درزهای اجرائی و انبساطی سازه‌های بتنی بكار می‌رود و در دسترس می‌باشد. طراحی تمام شیارها و ابعاد حفره‌ها در واتراستاپ pvc بر اساس استاندارد DIN18541 صورت می‌گیرد. این استاندارد تنها استاندارد موجود برای طراحی واتراستاپ می‌باشد توجه : از اورلپ نمودن واتراستاپ‌ها جدا خودداری نمائید اطلاعت بیشتر دربارهواتراستاپ[…]