محافظ نما بر پایه سیلان سیلوکسان

محافظ نما بر پایه سیلان سیلوکسان HDS-780 HDS 780  محافظ بسیار خوب سطوح به خصوص نمای ساختمان است که با نفوذ به داخل منافذ بتن, آجر, سنگ و ترکیب با رطوبت یا بخار آب موجود تشکیل پلی سیلوکسان آب گریز در طول منافذ می دهد. این محصول یک محافظ بی رنگ و قابل اجرا بر اطلاعت بیشتر دربارهمحافظ نما بر پایه سیلان سیلوکسان[…]