روان کننده بتن | ابر روان کننده و فوق روان کننده بتن

روان کننده بتن Water reducing admixtures Plasticizers _ _ H-15   ابر روان کننده Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   فوق روان کننده نرمال Retarder Super Plasticizer _ _ H-16   فوق روان کننده زودگیر Normal Super Plasticizer _ _ H-Z   فوق روان کننده دیرگیر Accelerate Super Plasticizer _ _ H-D     اطلاعت بیشتر دربارهروان کننده بتن | ابر روان کننده و فوق روان کننده بتن[…]

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن Carboxylic super plasticizer _ _ H-s   این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات اتری، نسل جدید از مواد افزودنی بتن، کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن می‌باشد.  كه در سه نوع ویژه HS3000        HS500   ,    HS  قابل ارائه است. که با استانداردهای ASTM C49, ASTM c1017, EN934-2 مطابقت دارد.   خواص اطلاعت بیشتر دربارهابر روان کننده بتن[…]